:

موتور جستجوی مجلات جعلی - لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم- لیست مجلات تقلبی جعلی مجله تقلبی چاپ مقاله ISI - چاپ مقاله ISC

Fake journals or journals is not trustable 

 

 

هشدار در مورد مجلات تقلبی

برای استعلام مجلات می توانید مجلات را به ما ارسال کنید تا اعتبار آن بررسی شود 

بعضی از مشتریان برای واریز دلار خود به ما مراجعه کردند که اکسپت مقاله را خودشان دریافت کرده بودند اما ما بعد از چک کردن مجله مربوطه متوجه تقلبی بودن مجله شدیم بهمین دلیل اگر شما هم برای ژورنالی اقدام کردید می توانید قبل از واریز دلار در مورد تقلبی بودن مجله با ایمیل های موسسه مکاتبه کنید. در زیر تعدادی از مجلات تقلبی را می توانید به همراه لینکشان ملاحظه کنیداز کسانی که مجلات خارج از این لیست دارند می توانند لینک مجله را برای ما ارسال کنند تا به این لیست اضافه کنیم. در ضمن اکسپت مجلات  JCR در مدت زمان کمتر از 4 ماه نمی باشد و بسیاری ادعا دارند که کمتر از این زمان قادر به دریافت اکسپت هستند به احتمال زیاد از مجلاتی تقلبی اکسپت اخذ می کنند.

 لیست مجلات تقلبی و جعلی-Fake journals or journals is not trustable 

 

 http://medwelljournals.com/   (all journal of this publication is not trustable and is possible you lost your money) o

 

E & M EKONOMIE A MANAGEMENT - ISSN: 1212-3609-www.ekonomie-management.cz

--------------------------------

Acta Medica Mediterranea -0393-6384 (printed) / 2283-9720 (online)- www.actamedicamediterranea.com - carboneeditore.com 

--------------------------------

Marketing and Management of Science-2218-4511

--------------------------------

Enviroment Conservation Journal-2278-5124- www.ConnectJournals.com

--------------------------------

Sociology and Economic-ISSN 2071-789X -www.Economics-Sociology.eu

--------------------------------

Marketing and Management of Science-2218-4511-www.mmi.fem.sumdu.edu.ua

--------------------------------

James Publications-jamespublications.com-Mitteilungen Saechsischer Entomologen-Perspektiven der Ingenieurwesen-Perspektiven der Biowissenschaften-

---------------------------------------------------------------------------

HFSP JOURNAL - ISSN:1955-2068 - www.hfsp-journal.org/index.html

---------------------------------------------------------------------------

Clombu journal of life sciences - ISSN: 0972-0847 -  http://cjlscience.org

---------------------------------------------------------------------------

ACTA CIRURGICA BRASILEIRA-ISSN: 0102-8650-actacirurgica.org

---------------------------------------------------------------------------

WIWO Report - ISSN: 1385-3287 - www.web-journal.com

Interciencia - www.ivic-gob.org

www.martinia.com - Martinia - ISSN: 0297-0902

aabc-scielo.com.br Anais da Academia Brasileira de Ciências

AGROCHIMICA - www.agcjournal.org

styleinternational - ISSN: 1438-0269 - www.styleinternational.net

KASMERA-www.kasmerajournal.com

BARS - ISSN: 1800-556X - www.barsjournal.net

Saussurea - ISSN: 0373-2525 - www.saussurea.org

WALIA Journal - ISSN: 1026-3861 - www.waliaj.com

ODJELJENJA PRIRODNIKH NAUKA CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI GLASNIK- ISSN: 0350-5464 - www.opncme.com

Journal of Scientific Research and Development- ISSN: 1115-7569-www.jsrad.org

Research-Technology Management (RTM)- ISSN: 0895-6308-  -www.iriweb.org

JAMAICA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ISSN: 1016-2054- www.src.gov.jm.jjst.org

WIWO Report - ISSN: 1385-3287  - www.web-journal.com

styleinternational.net ISSN:  1438-0269  - www.styleinternational.net

BARS - ISSN: 1800-556X - www.barsjournal.net

 KASMERA-www.kasmerajournal.com

AGROCHIMICA   -  www.agcjournal.org

     aabc-scielo.com.br                 Anais da Academia Brasileira de Ciências

www.martinia.com   -   Martinia   - ISSN: 0297-0902

www.ivic-gob.org     -    Interciencia

WALIA Journal      -         www.waliaj.com

Web of Information and Workflow Output Report, WIWO REPORT  -   www.web-journal.com

Mexican journal of international studies

CAHIERS DES SCIENCES NATURELLES

Doriana

Natura

Mexico journal of multidisciplinary sciences

http://revistas-academicas.com/

Magnt research library

http://brisjast.com/

JOURNAL_SCIENCE_APPLICATIONS

naukpublication.org/index.php/

Tekstil Journal    -    www.tekstiljournal.org

PRAEPARATOR    -    www.pra.tomaspubs.com/

Science Series Data Report    -    www.ssdr.sciencerecord.com/

Reef Resources Assessment and Management Technical Paper

http://behaviorsciences.com/

Bradleya Journal

http://www.britishedu.org.uk/

Philippine Scientist Journal

http://psc.tomaspubs.com/

Mitteilungen Klosterneuburg

http://mitt-klosterneuburg.com/

Politica Economica    -    www.pe.tomaspubs.com/

Texas Journal sciences   -   www.texasjournalofscience.org/

Chemical Modelling Journal   -    www.chm.tomaspubs.com/

EDUCATION JOURNAL     -    www.tomaspubs.com/ej.htm

Chemical and Process Engineering     -    www.processengineering.net/

Ciência e Técnica Vitivinícola     -     www.ciencia-e-tecnica.org/

Nautilus    -     www.nautilusjournal.net/

Recent Science     -     www.recentscience.org/

Vitae Revista de la Facultad de Quimica Farmaceutica    -     www.vitae-udea.org/

SYLWAN   -    www.sylwan.ibles.org/

Emergencias (ISSN: 1137-6821)

http://www.sanidadediciones.com/

CADMO" (Giornale italiano di Pedagogia sperimentale) (English:  Italian Journal of Experimental Pedagogy

http://cadmo.org/

CHIMICA, AGROCHIMICA      -     www.agcjournal.org/

 Journal of Technology   -    www.jotechno.com/

Scientia Guaianae   -   www.scientiaguaianae.org

Ciencia e tecnica vitivinicola

www.ciencia-e-tecnica.org 

http://jkljournal.org/en/

http://www.penseejournal.com/

http://ayer.netne.net/

---------------------------------------------------------------------------

ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D OUTRE-MER BULLETIN DES SEANCES    -http://ardsj.com/-  ISSN: 0001-4176

---------------------------------------------------------------------------

Albertiana-www.albertiana.com-

---------------------------------------------------------------------------

meanjin- اصلی meanjin.com.au - جعلی meanjin.xp3.biz

---------------------------------------------------------------------------

http://www.agcjournal.org/index.php/agc_upload جعلی http://www.pisauniversitypress.it/landing_page-le-riviste- اصلی agrochimica-7941.html

--------------------------------------------------------------------------

Transactions of the Royal Society of South Australia-royalsocietytransactions.org

---------------------------------------------------------------------------

The Revista Brasileira de Medicina do Esporte-revistabme.org

---------------------------------------------------------------------------

Jurnal Akademik - 1511-9300- www.juak.besaba.com

---------------------------------------------------------------------------

REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE-INTERNATIONAL REVIEW OF  SOCIALPSYCHOLOGY- Original Journal:http://www.pug.fr- Hijacked

---------------------------------------------------------------------------

CURRENT WORLD ENVIRONMENT ISSN: 0973-4929 : www.soeagra.com

سایت اصلی:www.cwejournal.org

---------------------------------------------------------------------------

COLUMBAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES - ISSN: 0972-0847 - cjlscience.org

---------------------------------------------------------------------------

Survey Methodology -  جعلی www.survmethodjournal.org -  اصلی  www.statcan.gc.ca

---------------------------------------------------------------------------

Romanian Journal of Economic Forecasting -  جعلیwww.ipe.ro  -  اصلی http://www.rjef.ro/
 
---------------------------------------------------------------------------

 

David Publishing Company - www.davidpublisher.org

---------------------------------------------------------------------------

INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL PSYCHOLOGY - Journal:http://www.psychologyterms.com

---------------------------------------------------------------------------

www.jvejournals.com-Journal of Vibroengineering- ISSN 1392-8716

---------------------------------------------------------------------------

INTERNATI ONAL JOURNAL OF LIFE SCIENCES ISSN: 2091- 0525

---------------------------------------------------------------------------

  Afinidad  http://www.afinidad.org/ جعلی http://www.aiqs.es/catala/afinidad.asp اصلی 

Archives des Sciences www.archiveofscience.com جعلی http://www.unige.ch/sphn/ اصلی Agrochimica

 , Ijrls.com و http://pharmascope.org/ijrls/-International Journal of Review in Life Sciences IJRLS

Anais da Academia Brasileira de Ciências http://www.aabc-scielo.com.br/ جعلی http://www.scielo.br/revistas/aabc/iaboutj.htm اصلی Anare Research Notes

http://arnjournal.com/ جعلی https://www7.data.antarctica.gov.au/aadc/pubs/pubs_list.cf اصلی m?pub_list=ARN AYER

http://ayeronline.com/index.php/test-Ayer.netne.net جعلی

http://www.ahistcon.org/revistaayer.html   /http://editorialusa.com جعلی http://www.editorialausa.com/cola71.asp اصلی Bothalia Journal

CENTRODE ESTUDIOS FILOSOFICOS, POLITICOSY SOCIALES

 http://ludusvitalis.org.mx/جعلی-Original Journal: http://www.ludusvitalis.org/اصلی

http://www.bothalia.com/ جعلی http://www.abcjournal.org/index.php/ABC اصلی Baltica Journal

/http://balticajournal.com جعلی http://www.geo.lt/geo/?id=177 اصلی Bradleya 11 http://www.britishedu.org.uk/ جعلی http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/ اصلی bulgare des Sciences

/http://www.science-bas.org جعلی /http://www.proceedings.bas.bg اصلی 12 Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences http://bnas.org/ جعلی http://www.science.org.ge/english.html اصلی

Chemical and Process Engineering http://processengineering.net/ جعلی http://www.degruyter.com/view/j/cpe اصلی Cie

http://ciencia-e-tecnica.org/ جعلی http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issues اصلی &pid=7129-7110&lng=en&nrm=iso

Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences /http://www.science-bas.org جعلی http://www.proceedings.bas.bg/ اصلی CADMO JOURNAL

http://www.cadmo.org/index.php/CADMO جعلی http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?idRivista=117&lingua=en اصلی Ciências

/http://www.aabc-scielo.com.br جعلی http://www.scielo.br/revistas/aabc/iaboutj.htm اصلی CAHIERS DE PAIOLIVE

http://www.ijiq.com/new_771.htm جعلی http://www.worldcat.org/title/cahiers-de- اصلی paiolive/oclc/910701271

Chemical Modelling Journal /http://chm.tomaspubs.com جعلی http://www.rsc.org/shop/books/1777/4117191227127.asp اصلی

/http://pra.tomaspubs.com جعلی http://www.worldcat.org/title/praparator/oclc/2190979 اصلی

Doriana : supplemento agli Annali del Museo civico di storia naturale “G. Doria.” http://revistas-academicas.com/doriana/index.html جعلی http://www.worldcat.org/title/doriana-supplemento-agli- اصلی annali-del-museo-civico-di-storia-naturale-gdoria/oclc/124794290

DU Journal Published By Verlad Niggli AG (VNA) http://dujournal.eu.pn/ جعلی http://www.du-magazin.com/ اصلی Emergencias

\http://sanidadediciones.com/ جعلی اصلی http://www.semes.org/revista_EMERGENCIAS/ جعلی Education

http://tomaspubs.com/ej.htm جعلی http://www.worldcat.org/title/education/oclc اصلی  جعلی http://catalogue.bnf.fr/servlet/RechercheEquation اصلی

FAUNA ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN http://www.bpxo.com/index.php/FAUNARO جعلی http://www.worldcat.org/title/fauna-rossii-i-sopredelnykh- اصلی stran/oclc/07014144 GAIA-ATHENS Journal

 http://gix.info/index.php/GAIA_ATHENS_Jo جعلی https://www.worldcat.org/title/gaia/oclc/92177179&referer=br اصلی ief_results

 

Iheringia Série Botânica

http://iheringiaserie.bdssmgdl.org/index.php/ISB جعلی http://www.fzb.rs.gov.br/conteudo/1702/?Iheringia_S%C03A4 اصلی rie_Bot%C03A1nica/

 

International Journal of Current Life Sciences http://indianscience.in/pubs/journalDetails.php?journal_id=1 جعلی 71 http://bretj.com/journals/view/ijcls اصلی

Interciencia Association http://searchguide.level0.com/search/?q=http30A//www.ivic- جعلی gob.org/&r=http30A//scholarlyoa.com/other-pages/hijackedjournals/&t=7 http://www.interciencia.org/ اصلی Jokull Journal

http://www.jokulljournal.com/ جعلی http://jokulljournal.is/ اصلی

Journal of Technology /http://www.jotechno.com جعلی http://jot.ntust.edu.tw/index.php/jot/index اصلی

Kasmera Journal (Revista Kasmera) /http://www.kasmerajournal.com جعلی http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=77 اصلی 12-2111 Martinia

/http://www.martinia.com جعلی http://www.worldcat.org/title/martinia-bulletin-de-liaison- اصلی des-odonatologues-de-france/oclc 36 Mitteilungen Klosterneuburg http://mitt-klosterneuburg.com/ جعلی http://bundesamt.weinobstklosterneuburg.at/seiten/index.ph اصلی p/view.971/ 37 MAGNT RESEARCH REPORT /http://brisjast.com جعلی http://www.worldcat.org/title/magnt-research-report/oclc / اصلی 33 Nationalpark Berchtesgaden Forschungsbericht http://www.nationalpark- جعلی berchtesgaden.com/index.php/NATIONALPARKBERCHTESGADEN-FORSC/index http://www.nationalpark- اصلی berchtesgaden.bayern.de/71_publikationen/77_forschungsber ichte/index.htm 39 NationalparkForschung in der Schweiz http://naukpublication.org/index.php/NATIONALPARK- جعلی FORSCHUNG-SCHWEIZ اصلی - Nautilus Journal 41 http://nautilusjournal.net/default.html جعلی http://www.shellmuseum.org/nautilus/index.html اصلی 41 Odonatological Abstract Service /http://www.styleinternational.net جعلی http://www.worldcat.org/title/odonatological-abstract- اصلی service/oclc 42 ODJELJENJA PRIRODNIKH NAUKA CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI GLASNIK /http://www.opncme.com جعلی http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked- اصلی journals/Odjeljenje317prirodnih317nauka 43 OTECHESTVENNAYA ISTORIYA Journal http://ylau.com/OTECHESTVENNAYA317ISTORIYA.html جعلی http://www.worldcat.org/title/rossiiskaia- اصلی istoriia/oclc/077177172 Pensee 44 http://www.penseejournal.com/first.html جعلی http://www.gabrielperi.fr/spip.php?page=rubrique_base&id_rubrique=321 اصلی &lang=fr PHILIPPINE SCIENTIST 45 /http://psc.tomaspubs.com جعلی http://www.worldcat.org/title/philippine- اصلی scientist/oclc/911717041 46 ResearchTechnology Management(Res Tech Manag) http://lriinc.org/ جعلی http://www.iriweb.org/Main/Library/RTM_Journal/Public_Site اصلی /Navigation/Publications/ResearchTechnology_Management/index.aspx 47 Reef Resources Assessment and Management Technical Paper /http://behaviorsciences.com جعلی and-management-technical- اصلی paper/oclc/197912219http://www.worldcat.org/title/reefresources-assessment- 43 REVUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE-OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES http://rstoide.org/index.php/rstiode/index جعلی http://www.oie.int/fr/publications-et-documentation/revue- اصلی /scientifique-et-technique-acces-libre/liste-des-numeros 49 Saussurea, journal de la Société botanique de Genève /http://saussurea.org جعلی http://www.socbotge.ch/saussurea.htm اصلی 51 Systems science journal /http://ss.tomaspubs.com جعلی http://www.worldcat.org/title/systems-science/oclc/1217711 اصلی Scientia Guaianae 51 http://www.scientiaguaianae.org/index.php/Scientia جعلی http://www.worldcat.org/title/scientia-guaianae-a-series-on-natural- اصلی sciences-of-the-guayana-region/oclc/332526433 52 Sylwan (English ed.) http://sylwan.ibles.org/ جعلی http://sylwan.ibles.waw.pl/pls/apex/f?p=1150101 اصلی Scientific Khyber 53 /http://skhyber.com جعلی http://www.worldcat.org/title/scientific-khyber/oclc اصلی 54  جعلی http://www.sbp-journal.com/index.php/sbp/index اصلی 55 Texas Journal of science www.texassciences.us جعلی www.texasacademyofscience.org اصلی 56 TERAPEVTICHESKII ARKHIV http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/ جعلی اصلی - 57 VITAE-REVISTA DE LA FACULTAD DE QUIMICA FARMACEUTICA http://vitae-udea.org/ جعلی http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/vitae/i اصلی nd Veliger 53 /http://theveliger.net جعلی http://www.ucmp.berkeley.edu/people/barryr/veliger.html اصلی Wulfenia, Wulfenia 59 http://www.multidisciplinarywulfenia.org/ جعلی www.wulfeniajournal.com اصلی www.wulfeniajournal.at http://www.landesmuseum.ktn.gv.at/177117w_DE.htm?seite اصلی =72 Walia journal 61 http://www.waliaj.com/ جعلی http://serviceunavailable.oclc.org/worldcatlibraries/ اصلی WIWO Report 61 /http://web-journal.com جعلی http://www.wiwo.org/pane19.htm اصلی

Hijacked Journal Authentic Journal
ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D OUTRE-MER BULLETIN DES SEANCES Bulletin des séances- Académie royale des sciences d’outre-mer
Acoreana Journal (Journal of Acoreana) Açoreana: revista de estudos açoreanos
Acta Bioethica Acta Bioethica
ACTA CIRURGICA BRASILEIRA Acta cirúrgica Brasileira
Afinidad Afinidad
AGROCHIMICA Agrochimica
AIMS Report Journal AIMS report
The Journal of Albertiana Albertiana
Amoeba Journal Amoeba: NJN-mededelingenblad
Anais da Academia Brasileira de Ciências Anais da Academia Brasileira de Ciências
Anare Research Notes ANARE Research Notes
Journal Andamios Andamios, Revista de Investigación Social
ANDRIAS JOURNAL Andrias
Archives des Sciences Archives des Sciences
Aula Orientalis Aula Orientalis
Ayer Also here Ayer: Revista de Historia Contemporánea
Baltica Journal Baltica
BEITRAEGE ZUM NATURSCHUTZ IN DER SCHWEIZ(Switzerland Nature) Beiträge zum Naturschutz in der Schweiz
Blue Jay Journal Blue jay
Bothalia Journal Bothalia – African Biodiversity & Conservation
Bradleya Bradleya
Buletin Teknologi Tanaman alsohere Buletin Teknologi Tanaman
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences
CADMO JOURNAL CADMO
Cahiers des sciences naturelles Les cahiers des sciences naturelles
CAHIERS DE PAIOLIVE Les Cahiers de Païolive
Chemical and Process Engineering Chemical and Process Engineering
Chemical Modelling Journal Chemical Modelling: Applications and Theory
Ciência e técnica Ciência e técnica vitivinícola
Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences
COMUNICACOES INSTITUTO DE INVESTIGACAO CIENTIFICA TROPICAL SERIE CIENCIAS BIOLOGICAS Comunicações. Série de ciéncias biológicas
Contributions in Science Contributions in Science
Doriana Doriana : supplemento agli Annali del Museo civico di storia naturale “G. Doria.”
DU Journal Published By Verlad Niggli AG (VNA) Du
ECOLOGIE Ecologie
Education Journal Education
Electronics Information & Planning Electronics information & planning
Emergencias Emergencias
Ephemera Also here. Ephemera: revue d’éphéméroptérologie
Epistemologia Epistemologia
EUROPE – REVUE LITTERAIRE MENSUELLE Europe : revue mensuelle
FABRERIES JOURNAL Fabreries
FAUNA ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN Fauna Rossii i sopredelʹnykh stran
FOURRAGES Fourrages
GAIA-ATHENS Journal Gaia
GAZI UNIVERTESI GAZI EGITIM FAKULTESI journal Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty
FOURRAGES Hermès
Hermes Journal France Hermès
Hospital Materials Management Hospital material$ management
HFSP JOURNAL HFSP journal: frontiers of interdisciplinary research in the life sciences
Iheringia Série Botânica Iheringia. Série botânica
Journal of Information System Management Information Systems Management
Interciencia Association Interciencia
International Journal of Academic Research (IJAR) International Journal of Academic Research
International Journal of Game Theory International Journal of Game Theory
International Review of Social Psychology La Revue internationale de psychologie sociale
JNCC REPORT JNCC report series
Journal of Engineering Technology (JoET) Journal of Engineering Technology (JET)
Journal of Information System[s] Management Information Systems Management
Journal of Psychology and Theology Journal of Psychology & Theology
JOURNAL OF RENEWABLE NATURAL RESOURCES BHUTAN Journal of renewable natural resources, Bhutan
Journal of Technology Journal of Technology
Jokull Journal Jökull
JNSS: Journal Namibia Scientific Society Journal / Namibia Scientific Society
Jurnal akademik: Indonesia Academic Journal Jurnal akademik
Kasmera Journal (Revista Kasmera) Kasmera
KUROSHIO Kuroshio
LUDUS VITALIS Ludus vitalis: revista de filosofía de las ciencias de la vida
MAGNT Research Report MAGNT Research Report
Martinia Martinia: bulletin de liaison des Odonatologues de France
Meanjin Meanjin
Mitteilungen Klosterneuburg Mitteilungen Klosterneuburg
MULTITEMAS Multitemas
Nationalpark Berchtesgaden Forschungsbericht Nationalpark Berchtesgaden: Forschungsberichte
Nationalpark-Forschung in der Schweiz Nationalpark-Forschung in der Schweiz
The Naturalist Journal The Naturalist
Nautilus Journal The Nautilus
Natura Natura: orgaan der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging
ODJELJENJA PRIRODNIKH NAUKA CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI GLASNIK Odjeljenje prirodnih nauka
Odonatological Abstract Service Odonatological abstract service
OTECHESTVENNAYA ISTORIYA Journal Российская история = Rossiĭskai︠a︡ istorii︠a︡
Pensee La Pensée
PHILIPPINE SCIENTIST Philippine scientist
Ponte: International Scientific Researches Journal Il ponte: rivista mensile
PraeParator Der Präparator
PHYTON Annales Rei Botanicae Phyton: annales rei botanicae
Recht & Psychiatrie Recht & Psychiatrie
Reef Resources Assessment and Management Technical Paper Reef resources assessment and management: technical paper
Research-Technology Management(Res Tech Manag) Research-Technology Management(RTM)
The Revista Brasileira de Medicina do Esporte Revista Brasileira de Medicina do Esporte
Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del Zulia Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia
REVUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE-OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES Revue scientifique et technique
Saussurea Saussurea, journal de la Société botanique de Genève
SCANDIA Scandia: Tidskrift för historisk forskning
Scientia Guaianae Scientia Guaianae : a series on natural sciences of the Guayana region
Scientific Khyber Scientific khyber
Social Behavior and Personality: an international journal Social Behavior and Personality: an international journal
South African Journal of Business Management also here South African Journal of Business Management
Survey Methodology Survey Methodology
Sylwan (English ed.) Sylwan
Systems science journal Systems science
TECH REV: Technology Review journal MIT Technology Review
TERAPEVTICHESKII ARKHIV Terapevticheskiĭ arkhiv
TEKSTIL JOURNAL CROATIA Tekstil
Transactions of the Natural History Society of Northumbria Transactions of the Natural History Society of Northumbria
Transylvanian Review Transylvanian Review
Veliger The Veliger
VERIFICHE Verifiche: Rivista di scienze umane
VITAE-REVISTA DE LA FACULTAD DE QUIMICA FARMACEUTICA Vitae, la revista de la Facultad de Química Farmacéutica
Walia Journal Walia, journal of the Ethiopian Wildlife and Natural History Society
WIWO Report WIWO report
WulfeniaWulfenia Wulfenia
 
Fourrages

 

Les Cahiers de Païolive